TRUBAR 1564-ES SZLOVÉN EGYHÁZI SZABÁLYZATA

SzerzőDr. Sütő Damir
Nyelv: Angol
Tudományterület: Jog
A kutatás célja: A kutatás célja annak elemzése, hogyan határozták meg a kezdetleges helyi (érts. szlovén) protestáns kánonjog normatív kereteit a külföldi, sokkal nagyobb és területileg jobban elterjedt német modellhez viszonyítva.

Összefoglaló: Primož Trubar (1508-1586), akit gyakran a szlovén irodalom atyjának neveznek, a szlovén nyelv fejlődéséhez való hatalmas hozzájárulásán túlmenően, ljubljanai protestáns lelkészi szolgálata legvégén, nagy személyes erőfeszítéseket téve, 1564-ben sikerült kiadnia a legelső szlovén protestáns egyházi szabályzatát (Cerkovna ordninga). Amellett, hogy a protestáns egyházjog legkorábbi gyűjteménye a délszlávok által lakott térségben, sőt: az első, amelyet valaha is az egyik délszláv nyelven fogalmaztak meg, Trubar Törvénykönyve egyértelmű erőfeszítést jelent arra, hogy többféle inspirációs forrást felhasználva valamiféle helyi egyházjogot hozzon létre: egy olyan normatív keretet, amely a lehető legjobban megfelel az akkori szlovén és a német protestáns országok társadalma közötti különbségeknek. Sajnos a történelmi körülmények nem e nagyszerű vállalkozásnak kedveztek. Röviddel azután, hogy az Egyházi Törvénykönyv nyomtatott példányai eljutottak a szlovén tartományokba, elkobozták őket, és magát Trubart száműzték a régióból.

A kutatás tárgya az első szlovén egyházi szabályzat rendelkezéseinek elemzése annak a jelentőségnek a tükrében, amelyet az egyházjog a korabeli európai társadalmakban betöltött. A középkortól kezdve ugyanis Európában a magánjog különböző részeit a kánonjog keretében rendezték (pl. a házasság, a családi kapcsolatok, az öröklés és bizonyos mértékig a kötelemi jog). Luther reformációja a római katolikus egyházból, pontosabban annak jogi struktúrájából való kilépésével rengeteg jogilag nem szabályozott ügyet hozott a hívek mindennapi ügyeibe, így olyan szabályozási hézagokat hozott létre, amelyeket a még tapasztalatlan egyházi szervezet nem mindig tudott valamennyire átfogóan és egyértelműen rendezni.

Trubar a Törvénykönyve kétségtelenül meg akarta erősíteni azt az egyházszervezetet, amelyben az első szuperintendens feladatait látta el. Azonban – tudatosan vagy sem – a szabályzat egyúttal a felmerülő jogi bizonytalanságok kezelésére is szolgál. Emellett a Törvénykönyv fontos jellemzője, hogy a népnyelven íródott. Ebből a szempontból, Cerkovna ordninga az első szlovén nyelvű jogszabályként is tekinthető.

Kulcsszavak: kánonjog, protestantizmus, Primož Trubar, jogi keretszabályozás, jogátültetés

A megvalósítás tervezett időpontja: 2025 júniusa