Смернице за рецензенте

Поштовани рецензенти, Хвала вам на академској колегијалности и спремности да својом рецензијом допринесете објављивању наше научне публикације. 

Оперативна појашњења 

Рукописе достављамо као Word датотеку (*.doc *.docx).  Све интервенције, запажања и сугестије рецензент уноси у сам рукопис једнообразно на начин који му највише одговара. У циљу прегледности, неопходно је да унети садржај рецензент видно одвоји од текста рукописа, било употребом друге боје слова, њиховим означавањем неким од расположивих алата, употребом другог писма, збирке слова друге врсте или величине, и овоме слично. 

Уколико је могуће, препоручујемо употребу алата Review, уз одабир опције Track Changes 

Документ са интервенцијама, коментарима и другим допунама рецензент може послати уредништву у било ком тренутку током рада на рецензији (и више пута уколико се укаже потреба за тим) најкасније до достављања коначне оцене. 

Коначна оцена рада се уноси у online формулар коме рецензент приступа са посебном лозинком коју је добио уз прослеђени рукопис. Такође, уколико је рецензенту то лакше, формулар је могуће преузети у PDF формату, испунити и скенирати, односно на други начин доставити уредништву. 

Уколико према Вашем мишљењу прегледани рукопис не испуњава услове неопходне за објављивање, молимо Вас да пре доношења коначне одлуке размотрите могућност враћања рада аутору (ауторима) на дораду у складу са Вашим коментарима. 

Рокови за израду рецензије, односно за накнадне исправке аутора, утврђују се договорно у зависности од расположивог времена у духу колегијалности и међусобног уважавања. 

Етички стандарди 

Радови достављени на објављивање шаљу се на двоструку анонимну рецензију.
Уредништво сугестије, примедбе и друге интервенције рецензента доставља аутору (ауторима) на начин који осигурава анонимност. 

У случају да рецензент стекне утисак о постојању сукоба интереса, односно разлога који на било који начин доводе у сумњу његову непристрасност, дужан је да о томе без одлагања обавести уредништво. 

Рецензент се мора уздржати од вредновања рукописа који обрађују тему из области за коју сматра да није меродаван. 

Уколико у раду уочи назнаке плагијата или да исти садржи друге врсте огрешења о општеприхваћене стандарде етике научног и истраживачког рада, рецензент о томе обавештава уредништво. 

Рецензент достављени рукопис третира као поверљиви документ. Податке или идеје које рад садржи рецензент не може да користи пре његовог објављивања. 

Вредновање рада 

Оцена рецензента о квалитету рада мора бити јасна и доследно аргументована.
Рецензент превасходно оцењује оригиналност рада, адекватност примењених метода, научну релевантност разматраних података, да ли су изведени закључци саобразни представљеним аргументима, да ли су прихватљиви у оквиру дате научне дисциплине, као и да ли се темеље на релевантним научним сазнањима дате области.
Од рецензента се не очекује да се сагласи са закључцима рада који прегледа, већ превасходно да утврди да ли је аутор (аутори) савесно користио научни апарат својствен датој научној дисциплини. 

Рецензент не врши лектуру или коректуру рукописа, међутим слободан је да укаже на језичке грешке за које сматра да су од значаја, пре свега имајући на уму стручну терминологију дате области. 

Рецензент је слободан да предложи категоризацију рада (оригинални научни рад; прегледни научни рад; претходно саопштење; научна критика, полемика или осврт). 

Коначна оцена рецензента може бити да се прегледани рад прихвати, врати на дораду или одбаци.