Др Дамир Шите

Дамир Шите рођен је 1978. године у Суботици. Мастер студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2016. године. На Правном факултету Универзитета у Кембриџу 2019. године завршио је специјалистичке студије English Law and Legal Methods. Септембра 2022. године је на Правном факултету Универзитета Унион у Београду одбранио докторску дисертацију на тему „Consideration енглеског уговора из угла континенталног правника”. Аутор је више монографија и научних чланака. Учествовао је на великом броју стручних и научних конференција у земљи и иностранству. Сарадник је француске државне Агенције за међународну техничку сарадњу Expertise France. Служи се енглеским и француским језиком.

Објављени радови:

  1. Law and Theology: A Comparative Analysis, 2023, In: Sütő, D. (ed.), Gutenberg and Protestantism – Conference Proceedings, Károli Forum MMXXIII, Subotica: Centre for Protestant Studies Gáspár Károli, pp. 27–77.
  2. Izvršni postupak u Evropi – sažet uporednopravni prikaz, 2021, Subotica: Lyceum iuris.
  3. Salary Enforcement in Western Balkans, coauthor with: Kalamtiev, Todor, PhD (North Macedonia), and Trešnjev, Aleksandra (Serbia), 2021, SEE Law Journal – Special Edition Issue 1, Number 8, pp. 63—78.
  4. Common law pravna norma, 2021, Strani pravni život 65 (1) pp. 15—29.
  5. Enforcement in Wester Balkans, 2020, In: Reljanović, M. (ed.) Regional Law Review, Belgrade: Institute for Comparative Law, 239—251.
  6. Izvori engleskog prava, 2019, Subotica: Lyceum iuris.
  7. Hipoteka – objekti u vanknjižnoj svojini, 2016, Subotica: Lyceum iuris.
  8. Kolege Glembajevi: zapis o našim prvim privatnim izvršiteljima, 2015, Subotica: Lyceum iuris.
  9. Potrošač ante portas, 2011, Pravo i privreda 48 (1-3) pp. 148—162.
  10. Prevara i opšti uslovi poslovanja, 2010, Pravo i privreda 47 (1-3), pp. 150—166.