Изабела Сич Косо

Изабела је рођена 1978. године у Суботици. 2004. године завршила је Вишу медицинску школу. 2016. године уписала је Академију Светог Павла [Szent Pál Akadémia] у Будимпешти, смер богословија, где је 2021. године окончала мастер студије теологије са одликом. Предмет њеног ужег истраживања је хришћанска антропологија. Изабела је професор Средње медицинске школе у Суботици, где ради и као координатор стручних предмета. Уједно је изразито активна у црквеном раду, ангажујући се у програмима веронауке и црквене музике.

Објављени радови:

  1. A protestantizmus hatása az egészségügyre (társzerző: Szűcs Csaba), 2024, In: Sütő, D. (szerk.), Protestáns világnézet – változások és kihívások: előadások gyűjteménye, Károli Fórum MMXXIV, Szabadka: Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont, pp. [91]110.